Menu

Odeszli do wieczności ...

 

Do wieczności odszedł śp. Władysław Mrozek, l. 78.

Msza św. pogrzebowa w piątek, 7 grudnia, o 10.30, obrzędy na cmentarzu o 12.00.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie …

Dzisiaj jest

niedziela,
09 grudnia 2018

(343. dzień roku)

Święta

Niedziela, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Druga Niedziela Adwentu

KRONIKA PARAFIALNA

     CARITAS  DIECEZJI                             OPOLSKIEJ

przy Parafii św. Jana Ewangelisty                Paczkowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia Caritas

 

          Posługa miłosierdzia w kościele opolskim posiada bogatą tradycję. Istniejące w Archidiecezji Wrocławskiej przed II. wojną światową niemieckie struktury Caritas, działały sprawnie aż do nadejścia frontu i to zarówno na szczeblu parafialnym jak i w dziesiątkach placówek charytatywnych. Po zakończeniu działań wojennych trzeba było je wskrzesić i dostosować do nowych warunków społecznych i politycznych.

         Pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego ks. Bolesław Kominek od samego początku uważał działalność charytatywną za niezwykle ważną. W obliczu zatrważającej powojennej nędzy, w październiku 1945 r. faktycznie powołał do życia diecezjalny Związek Caritas Śląska Opolskiego. Właściwy dekret erekcyjny nosi datę 19. marca 1946 r. W celu usprawnienia pracy charytatywnej na Śląsku Opolskim podzielono Administrację Apostolską na dwa okręgi: północny, o charakterze rolniczym, z siedzibą w Opolu i południowy, bardziej przemysłowy, z siedzibą w Bytomiu. Okręg opolski obejmował powiaty: Opole, Grodków, Kluczbork, Koźle, Lubliniec (część należącą do Śląska Opolskiego), Niemodlin, Nysa, Olesno, Prudnik i Strzelce Opolskie. Okręg przemysłowy obejmował powiaty: Bytom, Gliwice, Zabrze, Racibórz i Głubczyce. 

         Pierwszym dyrektorem diecezjalnego Związku Caritas części północnej został 01.10.1945 r. ks. Jan Schmidt, ur. w Dańcu, wyświęcony we Wrocławiu. Dyrektorem Związku Caritas części południowej został z dniem 16.10.1945 r. ks. Aleksander Oberc, ur. w Jaśle, wyświęcony we Lwowie. Z dniem 1.09.1946 r. nowym dyrektorem Związku Caritas części północnej został ks. dr Wiesław Dlopolski, ur. w Zabłociu na Zaolziu, wyświęcony we Wrocławiu. (Ks. dr W. Dlopolski został 1. lipca 1949 r. powołany do Krakowa na stanowisko wicedyrektora Krajowej Centrali Caritas. Od 1950 r. był dyrektorem Sekretariatu Kościelnej Akcji Miłosierdzia w Polsce w miejsce zlikwidowanego Związku Caritas). Po przeniesieniu ks. Dlopolskiego do Krakowa 2. lipca 1949 r. nastąpiło połączenie obydwu okręgów charytatywnych i odtąd jedynym dyrektorem diecezjalnego Związku Caritas Śląska Opolskiego Administracji Apostolskiej został ks. A. Oberc, z siedzibą w Opolu.

       Zakres działania Związku Caritas ukazują statystyki placówek charytatywnych sporządzone w lipcu 1947 r. W ramach Związku Caritas na terenie Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego działały: 22 sierocińce, 2 domy samotnej matki i dziecka, 4 domy małych dzieci, 5 żłobków rejonowych, 35 domów opieki, 6 stacji opieki nad matką i dzieckiem, 6 misji dworcowych, 42 szpitale, 4 świetlice dla chłopców z ulic, 75 stacji opieki chorych, 12 kuchni ludowych, 92 przedszkola, 4 internaty, 8 domów dobrowolnej pracy, 2 stacje dentystyczne, 2 zakłady dla umysłowo chorych, 1 zakład dla kalek, 1 dom poprawczy dla dziewcząt. 

       Imponujący rozwój kościelnej działalności dobroczynnej został przerwany bezprawnym i brutalnym działaniem władz państwowych. Pod pretekstem rzekomych nadużyć i nieprawidłowości ze strony Caritas, władze rozpoczęły kontrole i opieczętowywanie biur diecezjalnych, organizowanie wieców i zebrań dyskredytujących dotychczasową działalność Caritas. Do najbardziej dramatycznego wydarzenia doszło 23. stycznia 1950 r. Zarządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Oświaty oraz Administracji Publicznej władze komunistyczne wprowadziły zarząd przymusowy dla Związku Caritas. W praktyce oznaczało to sparaliżowanie kościelnej akcji miłosierdzia i upaństwowienie Caritas. 

       Przeciwko ustanowieniu przez rząd przymusowego zarządu dla Caritas, zaprotestował kardynał Adam Sapieha. W piśmie do prezydenta RP Bolesława Bieruta z dnia 24. stycznia 1950 r. napisał: Wstrząśnięty do głębi metodą kontroli działalności Caritas i nienawistnymi artykułami w prasie zakładam protest i proszę o zmianę postępowania". Gdy depesza ta pozostała bez odpowiedzi, Episkopat Polski zebrany na konferencji plenarnej w Krakowie, w dniu 30.01.1950 r. wydał oświadczenie w sprawie Caritasu. Czytamy w nim m.in.: "Z chwilą zamianowania przez  władze państwowe zarządów przymusowych dla organizacji Caritas, przestała ona być wyrazem społeczno-charytatywnym pracy Kościoła. Kościół nie może brać odpowiedzialności za organizacje z przymusowymi zarządami. Wskutek tego biskupi stanęli wobec przykrej konieczności przystąpienia do likwidacji dobroczynnej instytucji kościelnej zwanej „Związkiem Caritas". Kapłanów i wiernych, którzy dotąd swymi hojnymi ofiarami i pełną poświęcenia pracą przyczynili się do rozwoju kościelnego Caritas, zachęca Episkopat gorąco do dalszego popierania dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego w duchu Chrystusowego przykazania miłości bliźniego".

Wbrew prawu władze zawłaszczyły również nazwę kościelnego Związku Caritas dla kontrolowanego i kierowanego przez siebie Zrzeszenia Katolików. Kościołowi odebrano wszystkie szpitale, domy opieki, sierocińce, przedszkola, żłobki, internaty, misje dworcowe, świetlice oraz inne nieruchomości. Kościelną działalność charytatywną obłożono 65% podatkiem, uniemożliwiając w tym względzie jakąkolwiek aktywność. 

          Po likwidacji kościelnego Caritas Episkopat polecił duszpasterzom prowadzenie dzieł miłosierdzia w ramach zwyczajnej pracy duszpasterskiej, bez oznak zewnętrznych. Zakres oddziaływania dobroczynnego Kościoła, pozbawionego zaplecza materialnego w postaci placówek opiekuńczych i struktur organizacyjnych został poważnie ograniczony. W Opolu przy Kurii Diecezjalnej powstał wydział duszpasterstwa charytatywnego. W parafiach duszpasterze z dużym trudem i różną intensywnością kontynuowali dzieło miłosierdzia. 

W latach 80-tych Kościół opolski stanął przed problemem przyjmowania dużej ilości darów z zagranicy. Zadaniu temu usiłowały sprostać rejonowe i parafialne komitety rozdawania darów. 

         Ważnym krokiem w procesie odradzania się działalności charytatywnej Kościoła było opracowanie w 1986 r. Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o pracy charytatywnej w parafiach. Instrukcja zalecała, aby świadczenie miłosierdzia na terenie parafii w formie zorganizowanej spełniane było przez parafialne zespoły charytatywne. Zespoły takie powstały w wielu parafiach i odchodząc od rozdawnictwa darów ewoluowały w kierunku samopomocy i wypracowania środków własnych. 

         Nowa sytuacja społeczno-polityczna w Polsce po roku 1989, a zwłaszcza Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła z dnia 17.05.1989 r., otworzyła przed Kościołem opolskim nowe możliwości organizowania posługi charytatywnej.                                                                     Dnia 9. listopada 1989 r. biskup opolski Alfons Nossol powołał do życia Caritas Diecezji Opolskiej.

       

 

HISTORIA PARAFIALNEJ CARITAS

  W 1991 r. przy naszej parafii mały krąg ludzi dobrej woli, którzy na apel ks. proboszcza Henne Edward odpowiedzieli TAK dla pomocy ludziom ubogim, rodzinom wielodzietnym znajdującym się w trudnych warunkach materialnych i finansowych. W ten sposób powstał zespół charytatywny składający się z pięciu osób.

Caritas parafialna została ustanowiona decyzją ks. Arnolda Drechslera, dyrektora Caritas diecezjalnej. Na czele Caritas parafialnej stanął ks. proboszcz Henne Edward, który działa poprzez swojego świeckiego zastępcę – p. Maziarz. Członkowie Caritas są wolontariuszami. W I niedziele października 1991 r. w rozpoczynającym się 47 Tygodniu Miłosierdzia, ks. Proboszcz zwołuje wolontariuszy i organizuje pierwszą zbiórkę po wszystkich Mszach św., i ogłasza, że w naszej parafii pragnie założyć parafialny zespół Caritas. Potrzebni są ludzie, którzy pragną poświęcić swój czas dla potrzebujących i ubogich. 

  

  Pierwsze spotkanie osób, które powiedziały TAK, odbyło się 13 października 1991 r.             Osoby udzielajace sie w Caritas przy Parafii sw. Jana Ewangelisty w Paczkowie:

1.   ks. Edward Henne 

2.   Kosek Maria

3.   Ptasznik Janina

4.   Kowal Helena

5.   Grabuńczyk Barbara

6.   Kołodziejczyk Helena

7.   Kałużna Teresa 

W związku z Tygodniem Miłosierdzia Biskup Ordynariusz Caritas Diecezji zwrócił się z prośbą do księdza proboszcza o przeprowadzenie zbiórki przed kościołami dnia 13 października 1991r., której celem jest pomoc na potrzeby remontu przytuliska dla bezdomnych kobiet, prowadzony przez siostry Albertynki przy ul. Słowiańskiej w Nysie.

Zbiórka była pierwszym sprawdzianem naszych wolontariuszy. 

    1992r.

15.01.1992r. – Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie skierował na ręce ks. Proboszcza Edwarda Henne podziękowanie za okazaną pomoc materialną na rzecz chorych szpitala;

01.03.1992r. – zorganizowanie dni otwartych Caritas z odzieżą; Działalność Caritas to opieka bezinteresowna ludziom dotkniętych niedostatkiem i cierpieniem, źródłem środków finansowych są ofiary wiernych i magazyn z odzieżą; 

13.03 – 15.03.1992r. – zorganizowanie I rekolekcji dla wolontariuszy Caritas; Rekolekcje odbyły się w Domu Parafialnym przy kościele w Otmuchowie. 

03.04 – 05.04.1992r. – Dzień skupienia w Głębinowie dla młodzieży zaangażowanej w Caritas; 

05.07 – 11.07.1992r. -organizowanie kolonii Caritas dla dzieci z rodzin najuboższych w Czechosłowacji;

11.07 – 18.07.1992r. – organizowanie kolonii Caritas dla dzieci najuboższych w Paczkowie. Podczas pobytu w Paczkowie dzieci uczestniczyły w dwóch wycieczkach do Częstochowy i na Górę św. Anny oraz Wambierzyce i Góry Stołowe. Obydwie wycieczki odbyły się na koszt Caritas Paczków.

Wypoczynek Dzieci i Młodzieży wakacyjna Akcja Caritas skierowana jest do dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych i dysfunkcyjnych, których rodziców nie stać na sfinansowanie wyjazdu dzieci na wakacyjny wypoczynek. Informowanie i promowanie tej akcji, jest także okazją do przypomnienia wszystkim o potrzebach dzieci, które podobnie jak ich bardziej zamożni rówieśnicy, chciałyby również przeżyć radość wakacyjnego wyjazdu.                          

26.07.1992r. – św. Anna i Joachima rodziców najświętszej Marii Panny. Święto patronalne Dziadków i Babci oraz ludzi chorych i wszystkich w podeszłym wieku. O godz. 16.00 uroczysta msza św. z Błogosławieństwem  a po mszy Caritas przygotował poczęstunek;                   Oczywiście - zakres działalności Caritas Parafialnych obejmuje również aspekt duchowy, polegający m.in. na życzliwej rozmowie z potrzebującym pomocy, udzieleniu dobrej rady i pociechy.

Ale najważniejszym czynnikiem w działalności Caritas Parafii, to nade wszystko sami wolontariusze, którzy bezinteresownie angażują się w dzieło niesienia pomocy bliźniemu i szerzenia miłości miłosiernej na wzór cnót ewangelicznych."podaj rękę swemu bratu, niechaj nikt nie czuje się sam..."

Sierpień 1992r. – Caritas przy Parafii na czas wakacyjny wynajął dawne przedszkole przy ul. Pocztowej na kolonie letnie dla dzieci z rejonu Kędzierzyn – Koźle i Nysa. Były to kolonie na koszt Caritas Nysa i Kędzierzyna – Koźle. Dzieci przebywały tam bezpłatnie, Wyposażenie wnętrz dała Parafia w Paczkowie. Ponad to meble do kuchni ofiarował dla celów Caritas , Paczkowska Fabryka Mebli. Opolska Fabryka Mebli ofiarowała krzesła. Opał, energię elektryczną , wodę i wywóz śmieci opłacał Caritas Nysa i Kędzierzyn – Koźle. Organizatorem koloni był ks. Eugeniusz Magierowski, duszpasterz Caritas w Kędzierzynie – Koźlu.

23.08.1992r.do Paczkowa przyjeżdżają goście z Czechosłowacji. Caritas przy Parafii organizuje posiłek, zakupił 50kg. kiełbasy.

Sierpień 1992r. – zbliża się początek nowego roku szkolnego. Dzięki Caritas zostały zakupione podręczniki do nauki lekcji religii dla klas I – 7000 a dla klas II o 5000 taniej sprzedaje Parafia  w sumie Caritas dopłaca dwa miliony tysięcy zł.. Ponadto Caritas ofiarował dla Szkoły Podstawowej nr 1 15 stolików szkolnych i 35 krzeseł oraz tablicę do urządzenia Sali do lekcji religii. Szkoła nr 1 otrzymała sto zł. Na dożywianie dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymała sto zł. Na dożywianie dzieci. Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała 30 krzeseł i sto zł..

11.10.1992r. – I rocznica powstania Caritas przy Parafii w Paczkowie. W rocznicę odbyła się wielka loteria fantowa na rzecz Caritas. Przed loterią wolontariusze skupili się na zbieraniu fantów. Chodzili po sklepach i instytucjach. Wiele sklepów i przedsiębiorstw przychylnie dostosowali się do pomocy.

Zakłady Pracy, które pomogły w organizacji loterii Caritas:                                                                                          

1.      Paczkowskie Fabryki Mebli;

2.      Opolska Fabryka Mebli;

3.      Pollena

4.      ZREMB

5.      FAMAD

6.      WPHS PSS , GS

7.      Opolanka

8.      Zakład Chemiczny w Złotym Stoku

9.      Zakład Cukierniczy w Otmuchowie

10.  Rolnicza Spółdzielnia w Wilamowej

11.  Szkoła Podstawowa nr 1

12.  Wszystkie sklepy prywatne oraz Rzemiosło

13.  Wszyscy indywidualni ofiarodawcy,

Podczas loterii fantowej odbył się koncert orkiestry dętej i kapeli lwowskiej ze Złotego Stoku oraz występ parafialnego zespołu młodzieżowego.

      

 

1993r.

styczeń 1993r. – propozycja powstania Stacji Opieki Caritas przy Parafii. W związku z zaistniałą sytuacją ksiądz proboszcz Edward Henne, dnia 01.02.1993r. zwraca się z prośbą do Urzędu Miasta i Gminy w Paczkowie o wsparcie finansowe na remont domu katechetycznego, w którym miała by działać Stacja rehabilitacyjno – lecznicza.

11 lutego jest obchodzony, jako Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go Papież Jan Paweł II 

13 maja 1992 roku w 11-stą rocznicę zamachu na Jego życie a zarazem w 75-tą objawień fatimskich. Stało się to w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenzo Angeliniego. W liście tym Ojciec Święty tak o nim napisał:

„Ma on być dla wszystkich wierzących owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary cierpienia dla dobra Kościoła oraz skierowanym do wszystkich wezwaniem, aby rozpoznali w chorym bracie Święte Oblicze Chrystusa, który przez cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie dokonał dzieła zbawienia ludzkości”Dzień ten jest zawsze obchodzony w Święto Matki Bożej z Lourdes słynnej z licznych uzdrowień. 

kwiecień 1993r. – Tydzień Miłosierdzia. W sklepach Caritas powystawiał kosze, do których parafianie odkładali żywność oraz składali ofiary pieniężne, 30 rodzin naszej parafii otrzymało żywnościowe zapomogi.

maj 1993r. – ZREMB w Paczkowie ofiarowuje kafelki dla Stacji Opieki Caritas, dzięki czemu można było zacząć remont łazienki.

20.06.1993r. – loteria Caritas na dzieło jakim jest Stacja Opieki Caritas i tydzień koloni dla dzieci z Paczkowa i Czech; 

Nie żyjmy na tym świecie jakbyśmy byli tu tylko gośćmi lub turystami podziwiającymi piękno natury. Żyj na tym świecie jak w domu swojego Ojca. Ufaj ziarnu, ziemi i morzu. Ale przede wszystkim ufaj Bogu i człowiekowi. Kochaj chmury, maszyny, książki, ale w pierwszej kolejności kochaj zawsze Boga i człowieka. Bądź czuły na smutek schnącej gałęzi, gwiazdy, która gaśnie, ale przede wszystkim bądź wrażliwy na ból człowieka. Obdarują cię szczęściem wszystkie dobra tej ziemi, jej cienie i światła, cztery pory roku, ale najpełniej obdaruje cię DOBRY OJCIEC BÓG I KOCHAJĄCY CZŁOWIEK!!!

27.06 – 06.07.1993r. – kolonia Caritas dla dzieci. W koloni brało udział 36 dzieci z Paczkowa wytypowanych przez Szkoły Podstawowe nr1, 2, 3 oraz 20 dzieci z Czech i 10 dzieci z Pogotowia Opiekuńczego z Opola. Razem z dziećmi było siedmiu wychowawców, ratownik, dwie kucharki, dwie osoby do pomocy, zaopatrzeniowiec, kierowca oraz kierownik ośrodka. Dzieci przebywały na koloniach nieodpłatnie i nie składały żadnych ofiar. Koszty wyżywienia, wycieczkę w Góry Stołowe i do Wambierzyc oraz inne wydatki pokrywał Caritas przy Parafii w Paczkowie. Ośrodek wypoczynkowo – rekreacyjny nad Jeziorem Otmuchowskim udostępnił nieodpłatnie Zakład Gazowniczy w Opolu.

01.07 – 22.07.1993r. -  w rodzinach naszej Parafii przebywało 10 dzieci z Białorusi i dwie panie wychowawczynie. Dzieci oprócz wspomnień i miłego wypoczynku na zakończenie otrzymały wyposażenie szkolne w postaci przyborów szkolnych.

03.10 – 10.10.1993r. – Tydzień Miłosierdzia. Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia obchodzimy w naszym kraju w szczególnych okolicznościach. W bieżącym roku po raz pierwszy uczciliśmy Boże miłosierdzie w święto ustanowione przez Stolicę Apostolską w druga niedzielę Wielkanocy. Wszak śmierć na krzyżu i chwalebne zmartwychwstanie Pana Jezusa, przez które zbawiciel odkupił świat i otworzył nam niebo, pozostają największym przejawem miłosierdzia Boga wobec człowieka. Z tego względu święto Bożego Miłosierdzia zostało ustanowione w liturgicznej oprawie czasu wielkanocnego. Ponadto o wyjątkowości tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia świadczy fakt wyniesienia na ołtarze błogosławionej zakonnicy Faustyny Kowalskiej, która była niezwykłą apostołką Bożego Miłosierdzia. Parafianie chcąc okazać pomoc w tym wielkim tygodniu dzielą się z innymi przynosząc ofiary pieniężne, materialne, żywnościowe oraz ubrania.

03.11 – 17.11.1993r. -  Caritas przy Parafii zorganizował dla osób starszych i w podeszłym wieku Sanatorium w Międzywodziu.

1994 r.

11.02.1994r. -  Objawienie Najświętszej Maryi Panny w Lourdes II ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH. O godz. 9.00 odprawiona została msza św. W intencji chorych z błogosławieństwem lourdzkim. Caritas przy parafii zadbał, aby chorzy, którzy nie mogą o własnych siłach dojść do Kościoła, o transport.

19.02.1994r. – Po długim czasie załatwiania formalności, adaptacji budynku Katechetycznego przy parafii, powstaje Stacja Opieki Caritas. Dnia 19 lutego o godz. 10.00 odbyła się msza św.  Dziękczynna za dar Stacji Opieki Caritas z prośba o Błogosławieństwo Boże w pracy, by stacja spełniła oczekiwania i potrzeby ludzi chorych i cierpiących. Msze św. Odprawił ks. Rektor Kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Paczkowie. Przypomniał nam Jezusa, który podczas Ostatniej Wieczerzy umywał nogi uczniom. Pomagając bliźnim nie robimy nic nadzwyczajnego – spełniamy tylko nasz obowiązek, nasze posłannictwo i zadanie być człowiekiem, dzieckiem Bożym.

„Wszystko cokolwiek czynicie na chwałę Bożą czyńcie”

W uroczystości brali udział: Dyrektor Zakładów Gazowniczych z Opola, Dyrektorzy Zakładów Pracy z Paczkowa, Przedstawiciele Urzędu Miasta Gminy, Służba Zdrowia, Związek Emerytów i Rencistów, Opieka Społeczna, PCK, ks. dyrektor Caritas rejonu Nysa, pielęgniarki Stacji Opieki z Nysy i Otmuchowa, Rzemieślnicy, przedstawiciel gazety „Głos Paczkowa” i licznie zgromadzeni wierni naszego miasta. Ksiądz Dziekan dokonał poświęcenia Stacji Opieki. Do powstania gabinetu rehabilitacyjnego w Paczkowie przyczynił się między innymi Caritas z Niemiec, która ofiarowała sprzęt pielęgnacyjny, Urząd Miasta i Gminy w Paczkowie, który zapewnił środki do funkcjonowania stacji oraz wiele innych instytucji.

kwiecień 1994r. – trwają przygotowania do loterii Caritas, wolontariusze udzielają się chodzą po sklepach, zakładach pracy i zbierają fanty oraz środki finansowe.

22.05.1994r. – Loteria Caritas oraz występy muzyczne, których celem są bezpłatne kolonie dla dzieci z rodzin najuboższych.

 

 

20.07. – 12.08.1994r.do naszej Parafii przybywają dzieci z Białorusi wraz z dwoma wychowawczyniami. Udostępniono im Prewentorium i zaoferowano im pomoc żywnościową. Dzieci te mogły uczestniczyć w pielgrzymce do Matki Bożej Częstochowskiej – otrzymały kieszonkowe oraz pamiątki od Caritas przy Parafii.               

26.07.1994r. – Św. Anny. o godz. 9.00 msza św. W intencji ludzi chorych w podeszłym wieku, Babci i Dziadków z Błogosławieństwem lurdzkim.    

"Chryste otwórz nasze oczy, abyśmy dostrzegli Twoje oblicze w twarzach ludzi biednych i potrzebujących. Otwórz nasze serca, abyśmy mogli nakarmić Ciebie, kiedy jesteś głodny, przyodziać kiedy jesteś nagi; przygarnąć kiedy jesteś bezdomny...''

 

 I jakby tego jeszcze nie było dość, On także uczynił siebie głodnym, abyśmy mogli zaspokoić Jego głód ludzkiej miłości. Jezus tak pięknie to wyraża, kiedy mówi:                                                              „ Byłem głodny a daliście mi jeść, byłem spragniony a daliście mi pić…”, Boży głód ludzkiej miłości, ludzkiej troski, ludzkiego dotyku, ludzkiej radości miłowania i dotknięcia – oto przyczyna, dla której on stał się człowiekiem: aby mógł być kochany przez ciebie i innych.

13.08. – 20.08.1994r. – kolonia Caritas dla dzieci nad Jeziorem Otmuchowskim. Dzieci zostały wytypowane przez szkoły i bierze w nich udział 55 dzieci – bezpłatnie. Ośrodek nad jeziorem został udostępniony przez Zakłady Gazownicze w Opolu.

02.10. – 09.10.1994r.TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA. Caritas przy Parafii organizuje zbiórkę żywności, kartofli, odzieży oraz środków finansowych na potrzeby biednych.  

 „Jeśli miłujemy się wzajemnie Bóg jest w nas”  

10.12.1994r. – sprzedaż świec wigilijnych

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

To najbardziej znane dzieło Caritas prowadzone w całej Polsce. Jego pierwsza edycja miała miejsce w 1994 r. Akcja ma na celu uwrażliwienie na potrzeby dzieci ubogich, głodnych i zaniedbanych, i stwarza okazję, aby pośpieszyć im z pomocą.

Świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, którą otrzymuje się na pamiątkę złożonej ofiary, jest znakiem wrażliwości i solidarności z dziećmi z najuboższych rodzin. Zapalona na wigilijnym stole świadczy o miłości i solidarności z tymi, którym brakuje nie tylko środków materialnych, ale często rodzinnego ciepła i miłości.                                                

Akcja rozprowadzania świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom prowadzona jest w Adwencie. Jej owoce trwają jednak przez cały rok dzięki przeznaczaniu środków z niej pozyskanych na następujące formy pomocy:

- dofinansowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci z ubogich rodzin, - dofinansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci i dorosłych, - wspieranie rodzin wielodzietnych i samotnych matek.

19.12. – 23.12.1994r. – Przed Świętami Bożego Narodzenia Caritas rozdał 96 paczek żywnościowych rodzinom potrzebującym w Paczkowie. Upominki świąteczne otrzymali chorzy, których odwiedzamy z Komunią św.

                

1995 r.

15.01.1995r. i 22.01.1995r.zbiórka Caritas dla Czeczeni;

11.02.1995r. – Najświętszej Maryi Panny z Lourdes - Światowy Dzień Chorego. godz. 9.00 msza św. W intencji chorych z błogosławieństwem lourdzkim. Po mszy św. Caritas zaprosił wszystkich chorych na wspólne śniadanie. 

  Choroba i cierpienie jest konieczne dla opamiętania wielu” 

11.06.1995r. – Loteria Caritas;

17.07.- 28.07.1995r. – odbyła się kolejna czwarta kolonia Caritas. W obecnym roku udział brało 67 dzieci, pięciu wychowawców i dwóch pomocników. Były to kolonie bezpłatne, koszt kolonii pokrywał Caritas przy Parafii i Opieka Społeczna. Gospodarze ośrodka wypoczynkowego „Irys” w Paczkowie przyjęli Dzieci bardzo życzliwie i na warunkach bardzo przystępnych jak na możliwości finansowe Caritas. Kolonia odbywała się w Paczkowie, ale zajęcia, rozrywka były według ustalonego planu. Była modlitwa, zabawy, zajęcia w grupach, różnego rodzaju rozgrywki sportowe, konkursy plastyczne, wycieczki w okolice ośrodka i Paczkowa. Codziennie po kolacji organizowano pogodny wieczór przy ognisku lub w pokojach. Był to wspólny śpiew, skecze i żarty. Każdy pogodny wieczór kończył się wspólnym czytaniem Pisma św. i  wspólną modlitwą wieczorną. W trakcie koloni dzieci miały 5 wycieczek: Międzygórze, Bardo Śląskie, Wambierzyce – Błędne Skały, Bila Voda i Góra św. Anny.. W trakcie kolonii dzieci otrzymywały wiele nagród i słodkich niespodzianek. Podczas ostatniego wieczoru każde dziecko otrzymało paczkę z przyborami szkolnymi i słodyczami. Kolonia została zrealizowana dzięki loterii Caritas, dobrym sercom ludzi, którzy kupowali losy.

26.07.1995r. –  św. Anny. Dzień Babci i Dziadków. godz. 9.00 msza św. W intencji chorych.

 

To wielka prawda: Kto spożywa jego ciało i pije Jego Krew, nigdy nie będzie łaknął. Właśnie dlatego Jezus uczynił siebie „Chlebem Życia”, aby zaspokoić nasz głód Boga, nasz głód miłości, Bożej miłości, wiecznej miłości, nieskończonej miłości…

 

28.09.1995r. – Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem Turnera zwróciło się o pomoc dla Moniki Kieliszek, która jest chora na ten zespół. Przeciętny koszt leczenia dziewczynki wynosi 400 milionów. Rodzina nie jest w stanie sama zdobyć takiej sumy. Caritas zwraca się z prośbą do ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe. Proboszcz Paczkowa zwraca się z prośbą do księży w dekanacie o pomoc, do instytucji działających w naszym regionie.

01.10. - 08.10.1995r. -  Tydzień Miłosierdzia. Każdego roku w Tygodniu Miłosierdzia usiłujemy zgłębić prawdę o Panu Bogu bogaty w miłosierdzie. Od Zbawiciela uczymy się miłości miłosiernej względem naszych bliźnich. Caritas podejmuje się zbiórki żywności, odzieży itd.

08.10.1995r. - dzień ten przejdzie do historii Parafii jako dzień wielkiego i dobrego serca Parafian. W ten dzień zorganizowano loterię fantową i zbiórkę na leczenie Moniki Kieliszek.

Listopad 1995r. – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – świece wigilijne, dochód ze sprzedaży świec jest przeznaczony na Centrum Rehabilitacji dla Dzieci z porażeniem mózgowym w Opolu.

Listopad 1995r. – Caritas przy Parafii przekazał do Szkoły Podstawowej nr1 i nr2 ziemniaki, a dla Szkoły Podstawowej nr3 100 zł( jeden milion) jako pomoc na posiłki dla dzieci.

19.11.1995r. – zbiórka Caritas dla ofiar powodzi w Diecezji Kieleckiej;

26.11.1995r. – zbiórka Caritas na pomoc dla Polaków i Kościoła na Wschodzie;

1996 r.

11.02.1996r. – godz. 15.00 msza św. w intencji chorych z błogosławieństwem lourdzkim. Po mszy św. spotkanie przygotowane przez Caritas, przy herbacie;

Marzec 1996r. – sprzedaż skarbonek wielkopostnych – Wielkopostne Dzieło Charytatywne. Ojciec święty w swoim orędziu na Wielki Post mówi do nas: „Solidarność i chrześcijańskie miłosierdzie nie rodzą się z dnia na dzień. Tylko dzięki cierpliwej i odpowiedzialnej pracy wychowawczej, podjętej już w dzieciństwie, mogą się one stać trwałym nawykiem myślowym. Potrzebny jest powszechny wysiłek budzenia wrażliwości”.  

Caritas Diecezji Opolskiej pragnie się do tego przyczynić i dlatego ośmiela się zaproponować w Okresie Wielkiego Postu nową formę dzieła charytatywnego. Polega ona na tym, że dzieci a także dorośli zakupują skarbonki z napisem „wy dajcie im jeść”  i z symbolem Caritas. Do tych skarbonek wkładamy część oszczędności uzyskanych dzięki wyrzeczeniom. Rezygnując w Wielkim Poście ze słodyczy, ciasteczek, gumy do żucia, drogich wyszukanych potraw, papierosów, pójścia do kina, kawiarni. Dzięki temu wielkopostnemu wyrzeczeniu będziemy mogli zapewnić:

- opłacenie obiadów dzieciom w szkole,

- pomoc chorym, których nie stać na lekarstwa,

- pomoc lub bezpłatne kolonie, itd.

Oprócz skarbonek Caritas rozprowadza świece. Na święta wielkanocne 47 osób otrzymało paczki żywnościowe, natomiast Dom Dziecka w Paczkowie otrzymał kwotę 1000zł.

15.03 – 17.03.1996r. – Rekolekcje Wielkopostne dla pracowników i wolontariuszy Caritas Nysa Klasztor Najświętszej Marii Panny. Konferencję prowadził ks. Stefan Jezusek,temat konferencji „ Formy Pokuty”

16.05.1996r. – Loteria Caritas. Po loterii 20 dzieci skorzystało z dożywiania w szkole i 87 dorosłych otrzymało bony obiadowe.

10.07.1996r. – wycieczka Caritas

26.07.1996r. – św. Anny i św. Joachima, godz. 9.00 msza św. z błogosławieństwem lourdzkim, po mszy św. śniadanie;

06.10. – 13.10.1996r.52 Tydzień Miłosierdzia. Caritas z okazji Tygodnia Miłosierdzia przeprowadza zbiórkę na rzecz potrzebujących.

grudzień 1996r. – w grudniu dwie rodziny otrzymały opał na zimę na kwotę 550zł, 80 osób otrzymało paczki bożonarodzeniowe oraz 30 osób dostało po worku ziemniaków. Zorganizowano dla dzieci Mikołaja. Dla osób starszych, samotnych i chorych zorganizowano spotkanie opłatkowe.

 

1997 r.

28.01.1997r.  - nowi Członkowie Zespołu Caritas:

Przewodniczący:              ks. Edward Henne

Zastępca:                          Maziarz Józef

Skarbnik:                          Kutek Małgorzata

11.02.1997r. – Matki Bożej z Lourdes,

Luty 1997r. – skarbonki Jałmużny Wielkopostnej,

13.07.1997r. i 20.07.1997r. – Caritas przy Parafii organizuje zbiórkę na pomoc dla osób poszkodowanych powodzią.

19.07.1997r. – w sobotę Caritas otrzymał kolejne transporty pomocy dla powodzian. 2000 bochenków chleba, które natychmiast rozwieziono po domach. Podobnie jest ze środkami czystości. Do Caritas zgłoszono 12 dzieci na kolonie;

24.07.1997r. – pracownice Caritas odwiedzili poszkodowanych powodzią w Pomianowie Dolnym. Przekazały wodę pitną, żywność itp.

26.07.1997r. – św. Anny. Msza św. w intencji Dziadków i Babci, ludzi starszych i samotnych; Caritas zorganizował poczęstunek.

27.07.1997r. – Caritas przy Parafii wydaje poszkodowanym w powodzi środki czystości, wodę i pościel.

11.08.1997r.Caritas daje po 200zł. każdej rodzinie posiadającej kartę powodzianina;

05.10 – 12.10.1997r. – 53 Tydzień Miłosierdzia;

07.12.1997r. – otwarcie Biblioteki Caritas;

1998 r.

18.01.1998r.zbiórka dla Domu Dziecka w Paczkowie;

11.02.1998r. - Najświętszej Maryi Panny z Lourdes;

23.07.1998r. – wycieczka Caritas dla dzieci na Śnieżnik i na Górę św. Anny;

26.07.-29.07.1998r. – Caritas przy Parafii zorganizował zbiórkę darów na pomoc dla Powodzian z Kotliny Kłodzkiej.

26.07.1998r.o godz. 15.00 odbyła się uroczysta msza św. w intencji dziadków i babci oraz osób starszych, samotnych i chorych. Caritas przy parafii zorganizował podwieczorek.

2 sierpnia 1998r.przed Kościołem zorganizowanie zbiórki Caritas na pomoc dla powodzian w Kotlinie Kłodzkiej;

10.08. – 21.08.1998r. – bezpłatne Kolonie Caritas dla dzieci naszej Parafii;

15.08-16.08.1998r. – zorganizowanie akcji “tornister”,  w tych dniach rozprowadzane były kupony Caritas po 2 i 5zł. Jest to akcja, która ma na celu pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych i ubogich w zakupie podręczników i przyborów szkolnych.

04.10 – 10.10.1998r. – 54 Tydzień Miłosierdzia. Zorganizowano zbiórkę żywności, odzieży, ofiary pieniężne. W tygodniu Miłosierdzia Caritas otrzymał pod opiekę jedną rodzinę bardzo biedną z Ukrainy z miejscowości Sądowa Wisznia koło Lwowa. Naszym zadaniem jest przekazanie pomocy materialnej i pieniężnej za pośrednictwem Caritas Rejon Nysa.  

10.10.1998r. pielgrzymka Parafialnego Zespołu Caritas i Koła Przyjaciół Caritas do Trzebnicy – sanktuarium św. Jadwigi – patronki Caritas – patronki dzieł miłosierdzia.

13.10.1998r. przekazano kwotę 1000zł rodzinie z Kozielno poszkodowanej w pożarze.

Październik 1998r.sprzedaż chorągiewek do przyozdobienia grobów treścią wiary. Pieniądze ze sprzedaży są przeznaczone na cele działalności Caritas przy Parafii.

30.11 – 5.12.1998r. – Caritas przy Parafii organizuje zimowy turnus dla seniorów w Głuchołazach.

grudzień 1998r. sprzedaż świec Caritas „Dzieło Pomocy Dzieciom”

 

1999 r.

21.01.1999r.Jak co roku odbyła się msza św. w intencji kochanych babci i dziadków.„ Chrystus był radosnym Przyjacielem mojego dzieciństwa i młodości. Był radosnym Przyjacielem mojego życia rodzinnego i zawodowego. Obecnie jest pokojem i szczęściem wypełniających się dni moich”

24.05.-29.05.1999r.w ośrodku Formacyjno Wypoczynkowym w Głuchołazach został zorganizowany turnus wypoczynkowy dla seniorów. W ramach programu wycieczka zagraniczna do Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Zlanych Horach, zwiedzanie Gór Opawskich. Caritas przy Parafii ponosi częściowo koszty turnusu.

16.05.1999r.zorganizowanie Loterii Caritas, której celem było uzbieranie środków na sfinansowanie kosztów kolonii dla naszych dzieci.

sierpień 1999r.Caritas przy Parafii sprzedaje talony pomocy po symbolicznych cenach 1zł, 2zł, 5zł, 10zł. Celem jest pomoc w zakupie przyborów szkolnych dla dzieci najuboższych.

„Cokolwiek uczynicie jednemu z tych najmniejszych…”

Dzięki cegiełkom: „wkład do biednego tornistra” – Caritas przy Parafii udzieliła pomocy dzieciom z rodzin najuboższych:

- 14 dzieci otrzymało komplet zeszytów, długopisy i kredki;

-   8 dzieci otrzymało komplet zeszytów, piórniki i tornistry;

- 32 dzieci otrzymało bezpłatnie podręczniki do nauki religii;

- ponadto rozdano 1100 zeszytów, 400 długopisów, 200 kompletów kredek;

październik 1999r.Tydzień Miłosierdzia – zorganizowano zbiórkę odzieży, artykułów żywnościowych, ofiary pieniężne dla osób potrzebujących z rodzin najuboższych;

grudzień 1999r.sprzedaż świec „Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas”

2000 r.

21.01.2000r.msza święta w intencji babci i dziadków;

11 luty 2000r. Jubileuszowy Dzień Chorych – piątek Święto Matki Bożej z Lourdes. godz. 10.00 Msza święta w intencji chorych i cierpiących;

30 kwiecień 2000r.Niedziela Miłosierdzia Bożego – na ołtarzach składamy skarbonki jałmużny postnej – dar naszych wyrzeczeń, naszej miłości, naszego dobrego serca;

26.07.2000r. św. Anny i Joachima;

 

sierpień 2000r. pielgrzymi z Czech;

19.11.2000r.Caritas Rejonu Nysa przekazuje Zespołowi Caritas w Paczkowie 4 kartony butów z 31 parami. Obuwie rozdzielono na dekanat.

grudzień 2000r.sprzedaż świec „ Dzieło Pomocy dzieciom Caritas”

2001 r.

21.01.2001r.msza święta w intencji dziadków i babci niedziela godz. 11.30;

11.02.2001r.Światowy Dzień Chorego – święto Matki Bożej z Lourdes – godz. 15.00 msza św. w intencji chorych z udzieleniem sakramentu Namaszczenia Chorych;

18.02.2001r.Caritas przy parafii organizuje zbiórkę przed kościołem na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Indiach;

marzec 2001r.trwa sprzedaż skarbonek jałmużny wielkopostnej za symboliczną złotówkę;

22 kwietnia 2001r. -  Niedziela II Wielkanocy święto Miłosierdzia Bożego i święto patronalne Caritas. W tym dniu wierni przynoszą skarbonki jałmużny wielkopostnej na znak pomocy najuboższym;

„Wszyscy jesteśmy powołani do miłosierdzia "

Chrześcijańskie miłosierdzie!

 Do miłosierdzia powołany jest każdy człowiek. Jednym z najistotniejszych skutków czynów miłosierdzia, z czego rzadko zdajemy sobie sprawę, jest ratunek przed rozpaczą ludzi cierpiących z powodu biedy. Według papieża Benedykta XVI pomoc charytatywna jest niesieniem Boga cierpiącemu światu. A zatem przywrócenie zrozpaczonemu człowiekowi nadziei oznacza przywrócenie mu życia, i to zarówno w wymiarze doczesnym, jak i wiecznym.

  • jeśli Bóg jest miłością, to Caritas musi być także formą życia, niemal oddechem Jego Kościoła, który ma nieustannie wychodzić naprzeciw cierpieniom i potrzebom ludzi ( Dce 19).
  • spróbuj okazać swą dyspozycyjność poprzez uczestnictwo w życiu innych ludzi, poświęcenie się dla nich z wielką miłością i cierpliwością.
  • Bóg dał każdemu człowiekowi możliwość uszczęśliwiania innych, poprzez darowanie czasu, umiejętności i całej swej osobowości
  • użycz trochę miłości tym, którzy za mało są kochani
  • Chrześcijanin realizując posługę miłości, nie czyni tego we własnym imieniu, ale także jest przedłużeniem „ramienia Chrystusa” i działa w imieniu Kościoła, jako wspólnota zbawienia.

15.07.-19.07.2001r.zbiórka żywności, odzieży i pieniędzy na pomoc dla powodzian z Gdańska i Słupska;

26.07.2001r.święto Anny i Joachima uroczysta msza św. w intencji chorych z błogosławieństwem i uroczyste przyjęcie;

12.08.2001r.Loteria Caritas, której celem jest pomoc dla dzieci w wyposażeniu szkolnym. Dzięki loterii około 60 dzieci otrzymało przybory szkolne podręczniki do nauki religii po obniżonej cenie oraz zeszyty;

7.10.-14.10.2001r.Tydzień Miłosierdzia – jak co roku zorganizowano zbiórkę rzeczy dla potrzebujących: ubrania, meble, żywność oraz ofiary pieniężne;

Tydzień Miłosierdzia należy do najstarszych duszpasterskich przedsięwzięć polskiego Kościoła, organizowany jest cyklicznie w pierwszym tygodniu października. Każdego roku obchody odbywają się pod innym hasłem, ale wszystkim przyświeca jeden cel budzenie ducha czynnej miłości bliźniego. Przekazywane parafiom specjalne materiały duszpastersko - katechetyczne pomagają w organizowaniu tych obchodów. Tydzień Miłosierdzia daje parafialnym zespołom Caritas okazję do wspólnej modlitwy i głębszej refleksji nad kształtem swoich działań a także sposobność do prezentacji swoich dokonań.

 

2002 r.

21.01.2002r.świętej Agnieszki – dzień Babci i Dziadków. Dnia 20 stycznia o godz. 11.30 uroczysta msza św. z błogosławieństwem i poczęstunek przygotowany przez Caritas;

11.02.2002r.Światowy Dzień Chorego;

Od roku 1992, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes (11 lutego), z inicjatywy Ojca świętego Jana Pawła II obchodzony jest światowy Dzień Chorego. Uroczystość ta ma na celu uwrażliwienie całej wspólnoty chrześcijańskiej na problem ludzkiego bólu i cierpienia. Choroba i cierpienie mają swój szczególny wymiar zwłaszcza wtedy, gdy dotykają najmłodszych.

marzec 2002r.sprzedaż świec wielkanocnych i skarbonek wielkopostnych;

07.04.2002r.Niedziela Biała – zbiórka skarbonek wielkopostnych;

Niedziela Miłosierdzia Bożego - Święto Caritas

II Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w całym Kościele jako Uroczystość Miłosierdzia Bożego. W ten szczególny dzień "oczyma duszy wpatrujemy się w oczy Miłosiernego Jezusa, aby w głębi Jego spojrzenia znaleźć odbicie własnego życia oraz światło łaski, którą już po wielekroć otrzymaliśmy i którą Bóg zachowuje dla nas na każdy dzień i na dzień ostateczny" (Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002). Niedziela Miłosierdzia Bożego jest równocześnie - zgodnie z wolą Sługi Bożego Jana Pawła II - patronalnym Świętem Caritas. Każdego roku Caritas Diecezji Opolskiej i wszystkie wspólnoty parafialne z Oddziałami Caritas dziękują za dar Bożego Miłosierdzia, za istniejące i powstające dzieła Caritas, za ofiarodawców oraz ludzi dobrej woli współpracujących i wspierających akcje charytatywne. To także dzień szczególnej modlitwy w intencji ubogich, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych i starszych.

11.08.2002r.Caritas przy parafii organizuje loterie fantową. Dzięki loterii 68 dzieci skorzystało z pomocy, wyposażono w tornistry, zeszyty i książki;

15.09.2002r.zbiórka przed kościołem na pomoc dla Czechów i Niemców poszkodowanych przez powódź;

06.10.-13.10.2002r.58 Tydzień Miłosierdzia Bożego stwarza okazję do ponownej refleksji nad doniosłością przykazania miłości bliźniego. Caritas przy parafii organizuje zbiórkę na rzecz osób potrzebujących pomocy.

listopad 2002r.sprzedaż świec wigilijnych;

25.11.2002r.Fundacja Raalte przekazała 10 paczek świątecznych dla rodzin wielodzietnych;

16.12.2002r.Fundacja OTTO przekazuje 25 paczek. W tym samym dniu paczki zostają rozdzielone wśród rodzin wielodzietnych, bezrobotnych i dzieci niepełnosprawne;

grudzień 2002r. – przed świętami  rozdano 250 paczek, które dostali między innymi:- chorzy; 

 

 

2003 r.

11.02.2003r.Światowy Dzień  Chorego, Matki Bożej z Lourdes  godz. 9.00 msza święta z udzielanym sakramentem namaszczenia chorych a po mszy świętej przyjęcie zorganizowane przez zespół Caritas.

marzec 2003r.sprzedaż skarbonek wielkopostnych. W orędziu Ojca Świętego na Wielki Post 2003r.. czytamy:

„Odmawianie sobie nie tylko tego, co zbyteczne, ale też czegoś więcej, aby podzielić się z potrzebującymi, prowadzi do zaparcia się siebie, bez którego nie ma autentycznego życia chrześcijańskiego”

27.04.2003r.Niedziela Miłosierdzia Bożego;

26.07.2003r.Święto Anny i Joachima – rodziców Najświętszej Marii Panny. O godz. 9.00 msza święta w intencji dziadków i babci, ludzi w podeszłym wieku i wszystkich chorych. Po mszy św. przyjęcie przygotowane prze zespół Caritas.

21.09.2003r.zorganizowanie zbiórki dla samotnych matek w Bilej Vodzie i Bilym Potoku w Czechach.

5.10.2003r.Tydzień Miłosierdzia. Jak co roku zorganizowano zbiórkę odzieży i żywności dla biednych naszej Parafii.

12.11.2003r. Parafialny Zespół Caritas otrzymuje nadwyżkę zapasów żywności z Agencji Rynku Rolnego do rozdzielenia między najuboższych. Otrzymano wieprzowinę w sosie 3 szt., Luncheon MEAT 62kg. Z pomocy korzysta 54 osoby.

grudzień 2003r. - przed świętami Bożego Narodzenia Caritas przy Parafii rozdał 70 paczek chorym i biednym. Oraz zorganizowano sprzedaż świec.

2004 r.

21.01.2004r.godz. 9.00 Msza święta w intencji Babci i Dziadków.

11.02.2004r.Najświętszej Marii Panny z Lourdes. Światowy Dzień Chorych.

marzec 2004r.zorganizowanie zbiórki żywności, środków czystości oraz ofiar pieniężnych.

marzec 2004r. -  Jak co roku Caritas Diecezji opolskiej podejmuje inicjatywę, która ma na celu urzeczywistnienie apelu Ojca Świętego. Z tej okazji zostały przygotowane papierowe skarbonki z logo Caritas. Skarbonki te mają na celu zbiórkę pieniędzy zaoszczędzonych w okresie wielkiego postu, na wyrzeczeniach. W ten sposób zebrane pieniądze zostaną przekazane na budowę sali terapeutycznej dla dzieci z porażeniem mózgowym w Centrum Rehabilitacji im. Ks. Bp Józefa Natana w Opolu.  

18.04.2004r.Niedziela Miłosierdzia zbiórka skarbonek jałmużny wielkopostnej.

14.07.2004r.firma Otto z Holandii, przekazuje dzieciom z terytorium Diecezji Opolskiej, tornistry szkolne. Z pomocy korzysta 78 dzieci. 

26.07.2004r.godz. 9.00 msza święta w intencji Babci i Dziadków, ludzi chorych i w podeszłym wieku. Dzień Świętej Rodziny.

08.08.2004r.Loteria Caritas

3.10.-4.10.2004r.60 Tydzień Miłosierdzia;

27.10.2004r.Parafialny Zespół Caritas w Paczkowie otrzymuje żywność z Agencji Rynku Rolnego. W ramach programu otrzymano ryż 20kg, makaron 22kg oraz mleko odtłuszczone 162l.

Z pomocy skorzystało 54 osoby.

19.12.2003r.Fundacja Przyjaciół Dziecka Polskiego z Raalte w Holandii, przekazuje paczki świąteczne. W Parafii Paczków otrzymuje 25 osób;

grudzień 2004r.sprzedaż świec Bożonarodzeniowych, których celem jest pomoc najbiedniejszym;

 

 

2005 r.

21.01.2005r.msza św. w intencji Babci i Dziadków z błogosławieństwem Lourdzkim o godz. 9.00;

luty 2005r. sprzedaż skarbonek jałmużny wielkopostnej;

11.02.2005r.-  święto Matki Bożej z Lourdes. Jest to święto obchodzone jak co roku przez Kościół Katolicki.

26.07.2005r.św. Anny i Joachima;

02.10.-08.10.2005r. 61 Tydzień Miłosierdzia; Caritas przy Parafii organizuje zbiórkę rzeczy oraz żywności nie psującej się dla najuboższych.

14.10.2005r.Akcja Europejskiego Banku Żywności w ramach programu „Pomoc najuboższej ludności w Unii Europejskiej” w 2005r. Zespół Caritas w Paczkowie otrzymał ser – 49kg, ryżu 440kg,

Mąki pszennej 174kg;

Zespół Caritas podjął współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Paczkowie i obdarowano 519 rodzin z Paczkowa i okolicznych miejscowości;

grudzień 2005r.sprzedaż świec Caritas i zbiórka żywności oraz odzieży, celem zrobienie paczek dla najbiedniejszych rodzin naszej Parafii;

2006 r.

21.01.2006r. Dzień Babci i Dziadków o godz. 9.00 odprawiona została w ich intencji msza św. z Błogosławieństwem Lourdzkim a po mszy przyjęcie w salce katechetycznej z posiłkiem.

11.02.2006r.święto Matki Boskiej Lourdzkiej;

05.03.2006r. Caritas przy parafii zwraca się o pomoc żywnościową dla tych najuboższych; zorganizowano sprzedaż skarbonek jałmużny wielkopostnej oraz świec;

23.04.2006r.Niedziela Miłosierdzia Bożego. Na ołtarzach wierni składają skarbonki Jałmużny Wielkopostnej.

26.07.2006r.dzień św. Rodziny Anny i Joachima;

26.09.2006r.Akcja Europejskiego Banku Żywności – 2006r. w pierwszej turze Caritas Paczków otrzymał makaronu 400kg, ryżu 900kg, cukru 300kg, ser żółty 294kg, mleka 4000l;

03.10.2006r.Akcja Europejskiego Banku Żywności – 2006r. Caritas w ramach programu otrzymał mąki 1000kg, sera topionego 300kg, kaszy 1000kg; w sumie obdarowano 726 osób;

październik 2006r.Caritas diecezji opolskiej organizuje pielgrzymkę dla wolontariuszy i pracowników Caritas do Trzebnicy, gdzie w skupieniu i w modlitwie mogą podziękować za cały rok bezinteresownej pracy dla drugiej osoby.

01.10.-08.10.2006r. 62 Tydzień Miłosierdzia. Przed Kościołem zbiórka na Caritas przy Parafii;

grudzień 2007r. sprzedaż świec wigilijnych;

2007 r.

21.01.2007r.Dzień Babci i Dziadków;

11.02.2007r. Światowy Dzień Chorego, niedziela godz. 15.00 msza św. w intencji chorych;

kwiecień 2007.sprzedaż skarbonek jałmużny wielkopostnej;

Akcja Jałmużny Wielkopostnej skierowana jest głównie do dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. Ma ona przede wszystkim wymiar edukacyjny i formacyjny. Dzieci i młodzież w niej uczestniczące uczą się umiejętności dostrzegania potrzeb innych i dzielenia się tym, co posiadają z bardziej potrzebującymi. Młodzi ludzie, rezygnując w okresie Wielkiego Postu z drobnych przyjemności, odkładają do specjalnych tekturowych skarbonek zaoszczędzone pieniądze.

Ojciec św. Jan Paweł II w Orędziu na Wielki Post 2004 roku napisał m.in.: "Jezus kochał dzieci i patrzył na nie z upodobaniem, cenił bowiem ich prostotę i radość życia, ich spontaniczność i pełną zachwytu wiarę. Dlatego chce, aby wspólnota otwierała przed nimi ramiona i serce jak przed Nim samym: "A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje" (Mt 18, 5). Obok dzieci Pan Jezus wymienia "braci najmniejszych", czyli biednych, potrzebujących, głodnych i spragnionych, cudzoziemców, nagich, chorych, uwięzionych.

15.04.2007r. Niedziela Miłosierdzia, święto Caritas;

13.07.2007r.Akcja Banku Żywności – 2007r. Caritas Paczków w pierwszej turze otrzymał mleko 7200l, makaronu świderki 2880kg;

25.07.2007r.Akcja Banku Żywności - 2007r. w drugiej turze Zespół Caritas otrzymał makaron 480kg i kaszy jęczmiennej 2160kg. Łącznie z pomocy skorzystało 728 osób;

28.11.2007r.w sklepach EKO, Lewiatan i wielu innych zorganizowano zbiórkę żywności dla  najuboższych. Dzięki czemu przed świętami Bożego Narodzenia rozdano 35 paczek żywnościowych oraz 50 paczek ludziom chorym;

grudzień 2007r.sprzedaż świec wigilijnych; Po raz 13. w pierwszą niedzielę adwentu Caritas w Polsce rozpocznie Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Tegoroczne hasło „Edukacja szansą dzieci ubogich” zwraca uwagę na problem stworzenia równych szans dzieciom z rodzin najuboższych. Pomimo to, że edukacja jest prawem każdego dziecka, ubóstwo stanowi poważną przeszkodę w jego praktycznej realizacji.

19.12.2007r. przy Parafii zorganizowano wigilię dla dzieci niepełnosprawnych;

2008 r.

21.01.2008r. – Dzień Babci i Dziadków;

11.02.2008r. – Święto Matki Bożej z Lord. Caritas przy Parafii, po mszy św., organizuje krótkie przyjęcie z poczęstunkiem;

luty 2008r. – środa popielcowa Siła przyciągania bogactw materialnych jest wielka i łatwo uczynić z nich bóstwa – napisał w Orędziu na Wielki Post 2008 Ojciec Święty Benedykt XVI. W zmaganiu z tą pokusą przychodzi nam z pomocą praktyka jałmużny. Pomaga nam ona nie tylko uwolnić się od przywiązania do dóbr ziemskich ale także nieść pomoc potrzebującym. Skarbonki wielkopostne można otrzymać we wszystkich parafiach.Wzywając do dzielenia się tym, co dzięki Bożej dobroci posiadamy, papież zachęca chrześcijan, aby poprzez praktykę wielkopostnej jałmużny składali świadectwo, że to nie dobra materialne rządzą prawami istnienia lecz miłość. Od 1996 r. Caritas Diecezji Opolskiej uczestniczy w ogólnopolskim projekcie jałmużny wielkopostnej. Papierowa skarbonka z logo Caritas ma budzić wrażliwość i odpowiedzialność za osoby najsłabsze w społeczeństwie i w Kościele. Projekt adresowany jest głównie do dzieci i młodzieży, ale jak pokazuje praktyka, chętnie uczestniczą w nim także osoby dorosłe. W 2007 r., w ramach jałmużny wielkopostnej, Caritas Diecezji Opolskiej zebrała kwotę 38.607 zł. Została ona przeznaczona na fundusz rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży i podzielona wśród osób, które wymagały leczenia. W bieżącym roku, Caritas przeznaczy jałmużnę wielkopostną na pomoc osobom nieuleczalnie chorym i umierającym, które przebywają w Centrum Opieki Paliatywnej Caritas Diecezji Opolskiej w Starych Siołkowicach. W czerwcu br. hospicjum będzie obchodziło piątą rocznicę swojego działania. W tym czasie przebywało w nim 1.265 osób, z których 800 zmarło.

26.02.2008r. – zorganizowano zbiórkę żywności w sklepach EKO, Lewiatan oraz w wielu innych sklepach;

30.07.2008r. – akcja pomocy Banku Żywności 2008r. Caritas przy Parafii otrzymał 4320l mleka, 960kg cukru i danie gotowe 400,4kg. Pomoc w ramach programu skierowana jest do osób i rodzin najuboższych.

24.08.2008r. – Parafialne dożynki i rocznica Konsekracji Kościoła z udziałem pielgrzymów z Czech. Caritas przy Parafii zorganizowało po mszy św. posiłek dla gości z Czech.

23.11.2008r. – sprzedaż świec Caritas.

2009 r.

11.02.2009r. Z okazji przypadającego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes Światowego Dnia Chorego, 11 lutego 2009r. o godz. 9.00 w Kościele  została odprawiona Msza św. w intencji wszystkich chorych, pozostających pod opieką placówek Caritas.

Obchody Dnia Chorego to kolejna okazja do ożywienia wrażliwości na sytuację osób chorych i pełniejszego uświadomienia sobie, że każda wspólnota parafialna jest rodziną Bożą, w której nie powinno być nikogo, kto cierpiałby z powodu braku tego, co konieczne (Deus caritas est 25,b). Również wspólnota Kościoła diecezjalnego musi poczuwać się do pomagania rodzinom dotkniętym chorobą jednego ze swoich członków.

08.03.2009r. – rozpoczęcie akcji Caritas zbierania żywności po sklepach dla najuboższych. Dzięki tej akcji z pomocy skorzystało około 50 rodzin naszej Parafii. W paczkach znalazły się głównie artykuły spożywcze. Ofiarowani okazywali wdzięczność. Warto!

grudzień 2009r. - Tegoroczna akcja, której towarzyszy hasło "Bądźmy świadkami miłości” ma zwrócić uwagę na problemy dzieci osieroconych. To jedna z najmłodszych i najpiękniejszych polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia - Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Charakterystyczne świece z logo Caritasu, obok sianka i czerwonego barszczu z uszkami, z roku na rok pojawiają się na coraz większej liczbie świątecznych stołów.

 

2010 r.

11.02.2010r.  Poprzez doroczny Światowy Dzień Chorego Kościół pragnie szeroko uwrażliwić wspólnotę kościelną odnośnie do wagi posługi duszpasterskiej w wielkim świecie służby zdrowia. Posługa ta stanowi integralną część jego misji, ponieważ wpisuje się w istotę zbawczej misji Chrystusa. On, Boski Lekarz "przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła" (Dz 10, 38).  Z tajemnicy Jego męki, śmierci i zmartwychwstania ludzkie cierpienie czerpie sens i pełnię światła. W liście apostolskim "Salvifici doloris" sługa Boży Jan Paweł II zawarł słowa rzucające światło na ten temat: "Cierpienie ludzkie – pisał Ojciec Święty osiągnęło swój zenit w męce Chrystusa. Równocześnie zaś weszło ono w całkowicie nowy wymiar i w nowy porządek: zostało związane z miłością... z tą miłością, która tworzy dobro, wyprowadzając je również ze zła, wyprowadzając poprzez cierpienie tak, jak najwyższe dobro Odkupienia świata zostało wyprowadzone z Krzyża Chrystusa i stale z niego bierze swój początek. Krzyż Chrystusa stał się źródłem, z którego biją strumienie wody żywej"

czerwiec - październik 2010r. PEAD to skrót francuskiej nazwy Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis - po polsku tłumaczonej jako Europejski Program Pomocy Żywnościowej. Głównym celem programu jest niesienie pomocy żywnościowej najbiedniejszym osobom w całej Europie.

W Paczkowie Caritas rozdaje produkty z Banku Żywności od 2005r. W 2010r. skorzystała największa ilość biednych, prawie 500 osób. Asortyment był różny: mleko, kasza, makarony, itd.

grudzień 2010r. Wigilijne Dzieło Pomocy – sprzedaż świec wigilijnych, których celem jest pomoc najuboższym.

 2011 r.

11.02.2011 r.- Światowy Dzień Chorego - z tej okazji odprawiona została msza św. w intencji wszystkich chorych

Miarą człowieczeństwa i ludzkiej cywilizacji jest zdolność do współczucia i stawiania czoła ludzkiemu cierpieniu.

W tym roku Ojciec święty Benedykt XVI kieruje do nas orędzie zatytułowane słowami św. Piotra: „Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni” (1P 2, 24). Słowa te wyjaśniają sens ludzkiego cierpienia i współcierpienia Boga. Odwołując się do tych słów, papież przypomina, że miarą człowieczeństwa i ludzkiej cywilizacji jest zdolność do współczucia i stawiania czoła ludzkiemu cierpieniu, aby nadać mu odpowiedni sens i zbawczą wartość. Jak to czynić? Przez kontemplację obrazu Chrystusa – Boga współcierpiącego.

Marzec 2011 r. po raz 16 Caritas Diecezji Opolskiej rozprowadza w Wielkim Poście papierowe skarbonki jałmużny wielkopostnej. W ubiegłym roku ofiarność dzieci i młodzieży pozwoliła zebrać kwotę 49.030 złotych. Pieniądze trafiły na fundusz rehabilitacyjny i zostały wykorzystane na leczenie wielu młodych i starszych mieszkańców naszej diecezji. W bieżącym roku jałmużnę wielkopostną chcemy przeznaczyć na hospicjum stacjonarne w Starych Siołkowicach. W ciągu siedmiu lat działalności placówka przyjęła 1870 pacjentów, z których 1410 zmarło. Wszyscy mieli zapewnioną najlepszą opiekę medyczną i duchową. Dzienny koszt utrzymania hospicjum wynosi cztery tysiące złotych (razem koszty osobowe i rzeczowe). Każda złożona jałmużna ułatwi nam objęcie opieką paliatywną wszystkich przebywających w siołkowickim hospicjum.

 

 

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
1119030

Wyszukiwanie