Menu

Odeszli do wieczności ...

 

Do wieczności odszedł śp. Władysław Mrozek, l. 78.

Msza św. pogrzebowa w piątek, 7 grudnia, o 10.30, obrzędy na cmentarzu o 12.00.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie …

Dzisiaj jest

niedziela,
09 grudnia 2018

(343. dzień roku)

Święta

Niedziela, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Druga Niedziela Adwentu

Modlitwa do Jezusa                            naszego Króla i Pana 

 

 Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!

Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.

Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.

Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone

Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem

odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,

na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.

Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków Amen.

 

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa

za Króla i Pana

    Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe

Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

–       W naszych sercach  – Króluj nam Chryste!

–       W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

–       W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

–       W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

–       W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

–       W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku –                       Króluj nam Chryste!

–       W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!  

W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

–       Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za

odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

–       Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

LITANIA DO ŚW. JANA APOSTOŁA

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami                                                                                          


Święta Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami
Święty Janie, synu Gromu, Święty Janie, synu Zebedeusza,
Święty Janie, Rybaku z Galilei,
Święty Janie, Bracie Jakubowy,
Święty Janie, Uczniu św. Jana Chrzciciela,
Święty Janie, powołany przez Jezusa do Grona Dwunastu,
Święty Janie, Umiłowany Uczniu Jezusa,
Święty Janie, wiernie słuchający Dobrej Nowiny,
Święty Janie, wspaniały Apostole,
Święty Janie, świadku wskrzeszenia córki Jaira,
Święty Janie, oglądający jaśniejące Oblicze Pana na górze przemienienia,
Święty Janie, spoczywający na piersi Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy,
Święty Janie, przyjmujący Ciało i Krew z Rąk Chrystusa,
Święty Janie, wybrany do czuwania w Gestemani,
Święty Janie, trwający z Matką Bolesną przy konającym Zbawicielu na Golgocie, 
Święty Janie, słuchający ostatnich słów Boga – Człowieka,
Święty Janie, Opiekunie Matki Jezusa Chrystusa,         
Święty Janie, biegnący do Grobu w poranek wielkanocny,
Święty Janie, trwający na modlitwie w Wieczerniku przed Zesłaniem Ducha Świętego
Święty Janie, autorze natchniony Ewangelii,
Święty Janie, piszący listy i Apokalipsę,
Święty Janie, Sługo Zbawiciela,
Święty Janie, Patronie Emerytów i Rencistów,
Święty Janie, Orędowniku nasz u Tronu Bożego,
Święty Janie, Wzorze życia świętego,
Święty Janie, Patronie naszej parafi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Wspomóż nas, możny Patronie.
W. Bo w Tobie pokładamy ufność.

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, który dałeś ludziom Swego Jedynego Syna,
w Jego Imię i za wstawiennictwem Świętego Jana Apostoła, pokornie prosimy,
abyś raczył wysłuchać modlitwy Kościoła Chrystusowego naszej parafii i każdego,
kto się Twej woli poddaje. Amen

MODLITWA NARODU

      Boże nasz Ojcze i Stwórco człowieka, który jesteś Panem i dawcą ludzkiego życia, zwracamy się do Ciebie z ufną prośbą o pełne zrozumienie wielkiego i niepowtarzalnego daru życia. Swą prośbą by w pełni i należycie zrozumieć tego daru, kierujemy przez wstawiennictwo Matki Jednorodzonego Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Maryja, Boża i nasza Matka nauczy nas głębokiego szacunku wobec daru ludzkiego życia i chroni przed jakimkolwiek zamachem na ludzkie życie oraz pogardzaniem i lekceważeniem życia człowieka. świadomi jesteśmy tego, że dar życia nie jest w pełni zrozumiany i odczytywany w naszych czasach i w Ojczyźnie naszej. Przepraszamy więc za wszystkie grzechy popełnione wobec życia ludzkiego. Przepraszamy za każdą śmierć poczętego, a nie narodzonego dziecka. Maryjo, nasza \matko i nasza Królowo, ratuj i wspomagaj nas. 

ROZMYŚLANIE

"Ja jestem światłem..."(o łasce)                                                                                             Panie, Ty powiedziałeś: "Ja jestem światłością świata". Odkąd z Tobą idę przez życie jest ono jasne.                                                                                                                                             Wielka to różnica, czy jakiś krajobraz rozświetla słońce, czy kryje go mrok.                             Podobnie różni się dusza napełniona łaską od duszy pogrążonej w grzechu.                         Jak ciepło słoneczne sprawia, że wiosną pękają pąki, tak pod wpływem Twej łaski rozwija się ma dusza i przygotowuje do życia Bożego.                                                                                Tak jak światło rozsiewa ciepło, tak Twoja Łaska udziela mi energii i ożywia moją gorliwość. Jak światło ogrzewa powietrze i sprawia, że wznosi się ono w górę, tak łaska Twoja pociąga mnie ku Twoim wyżynom. Panie bądź mi światłem.

BÓG STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM

 Słowo było Bogiem - a stało się człowiekiem. Było szczęśliwe - a przyjęło cierpienie i biedę. Było święte - a wzięło na siebie postać grzesznika. Stało się człowiekiem - by nam darować swe Bóstwo.Przyjęło cierpienie - aby nam dać udział w swym szczęściu. Weszło między grzeszników - by przynieś nam swą świętość.Jezu jesteś najwyższy - i najmniejszy między ludźmi. Jesteś pierwszy i jesteś ostatni. Ty jesteś najwyższym Panem i jesteś najskromniejszy.Jakże mogę być pyszny, gdy widzę, że Ty jesteś wzgardzony? Jakże mogę chcieć być wielki, gdy Ty się uniżasz? Spraw, Jezu, bym tak, jak Ty, był pokorny. 

 

O NAŚLADOWANIU JEZUSA

Jezus był biedny - a ja chcę być bogaty. Jezus był pokorny - a ja jestem pyszny.Jezus był łagodny - a ja łatwo się gniewam. Jezus był cierpliwy - ja w ogólę nie chcę cierpieć. Jezus przebaczył - ja chcę się mścić. Jezus byl posłuszny - ja chcę rozkazywać.Jezusa nienawidzono - ja chcę, by mnie kochano. Jezusem gardzono - ja chcę być poważany. Jezus żył w ukryciu - ja pragnę błyszczeć. Jezus zdobył niebo przez cierpienie - ja chcę je osiągnąć bez wysiłku.Czy to jest sprawiedliwe, by ze sługę lepiej się obchodzono niż z jego Panem? 

MODLITWA CZŁOWIEKA PRACUJĄCEGO

Udziel, o Panie, woli mojej wytrwałości i prawości, aby każde moje dzieło było skierowane do dobrego celu i doprowadzone do końca. Wiem i do głębi przenika mnie prawda, że wszystko, co dobre, jest dziełem Twego Majestatu, a wszystko jest dobre prócz grzechu. Wiem, że nie mogę myśleć ani sądzić bez Twego współudziału. Dobry jesteś Boże, dobry ponad wszelką miarę, ponieważ pozwalasz mi działać i pracować i sam dostarczasz mi do tego środków. Dzień i noc, zawsze pragnę Ci za to dziękować, mój Panie i Boże. 

MODLITWY DLA DZIECI

                                                                                                       

PO PRZEBUDZENIU

PRZED POSIŁKIEM

ZA BABCIĘ I DZIADKA

DO CIEBIE BOŻE

PRZED SNEM

DO ANIOŁA STRÓŻA

MODLITWY DLA MŁODZIEŻY

MODLITWA O OSOBISTY ROZWÓJ

Boże Wszechmocny, Ty nie masz początku ani końca, Ty wiesz wszystko. Ubogacasz człowieka cnotami i stoisz na ich straży. Proszę Cię, daj mi oprzeć się mocno na wierze jak na fundamencie; nadzieja niech mnie osłania jak tarcza, a miłość niech mi będzie jak szata na dzień godów weselnych. Przez sprawiedliwość niech będę Ci poddany; roztropność niech mnie uczy, jak ujść z sideł kusiciela; umiarkowanie – jak trzymać się złotego środka; męstwo – jak znosić cierpliwie przeciwności.

 

Niech umiem prosić pokornie o to, czego nie mam, tych, którzy to mają; przyznawać się uczciwie do zła popełnionego; a karę, którą otrzymam, ze spokojem znosić. Nie zazdrościć bliźniemu dobra, które posiada, owszem, za każde dobro być Ci wdzięcznym. W stroju, sposobie chodzenia i w ruchach zachować umiar; język strzec od gadulstwa, nogi od rozbiegania, oczy od ciekawskich spojrzeń. Daj umysłowi pęd ku górze; pozwól nie przywiązywać wielkiej wagi do dóbr przemijających, natomiast daj pragnienie Ciebie.

 

Naucz, jak utrzymywać w ryzach ciało, jak mieć czyste sumienie, jak czcić świętych, jak Ciebie godnie chwalić, jak postępować w dobrym, jak swoje dzieła doprowadzać do szczęśliwego końca. Daj wzrost cnotom, któreś posiał we mnie, niech będę gorliwy w tym, co jest Twoje, a w tym, co ludzkie – roztropny, i niech nie zaprzątam zbytnio głowy sprawami ciała. 

 

Proszę Cię, Panie, o gorącą skruchę, o szczerą spowiedź, o pełne zadośćuczynienie. Zechciej pobudzać mnie wewnętrznie ku dobremu życiu, bym czynił to, co trzeba i co mi posłuży ku zasłudze, a dla bliźnich będzie budującym przykładem. Pozwól, bym nie ubiegał się nierozsądnie o to, czego nie mógłbym osiągnąć, ani też nie wzbrania ł się przed czymkolwiek, dlatego tylko, że jest trudne. I niech mi się nie zdarza zaczynać czegoś, na co jeszcze nie przyszła pora, ani przerywać tego, co jeszcze nie zostało ukończone. 

 

Amen.

 

 

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
1119118

Wyszukiwanie